Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa

Od 30 kwietnia 2018 roku osoby fizyczne, które prowadzą działalność na małą skalę są uprawnione do prowadzenia „działalności nierejestrowej”, która nie powoduje zbyt wielu obowiązków na gruncie rejestracyjnym, podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych.

Uprawnionymi do prowadzenia działalności nierejestrowej są osoby fizyczne, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej, i których przychody z działalności nierejestrowej nie przekroczyły w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.  Dodatkowo z działalności nierejestrowej mogą korzystać osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 60 miesięcy, ale ich wpisy do CEIDG zostały wykreślone przed 30 kwietnia 2017 roku (i po tym dniu działalność nie była wznawiana).

Wyłączenia z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowej:

  • Spółki cywilne,
  • Działalności, do których wykonywania konieczna jest koncesja, pozwolenie lub wpis do działalności regulowanej.

Do kwoty przychodu ze sprzedaży nierejestrowej należy zaliczyć wszystkie przychody, nawet jeśli jeszcze nie zostały otrzymane. Przychody pomniejsza się o udzielone rabaty i wartości zwróconych towarów.

Do ustalenia kwoty przychodu służy ewidencja sprzedaży. Jeśli przychód ze sprzedaży przekroczy w danym miesiącu limit (w 2018 roku to kwota 1.050,00 zł), wówczas działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą i w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia limitu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG.

Przykład:

Pan Jan prowadzi działalność nierejestrową od dnia 07 maja 2018 roku, w maju wykonał trzy usługi:

  • 10 maja 2018 na kwotę 200,00 zł
  • 15 maja 2018 na kwotę 300,00 zł
  • 30 maja 2018 na kwotę 450,00 zł

W maju nie został przekroczony limit.

W czerwcu pan Jan wykonał dwie usługi:

  • 07 czerwca 2018 na kwotę 500,00 zł
  • 21 czerwca 2018 na kwotę 650,00 zł

W dniu 21 czerwca 2018 limit przychodów został przekroczony o 100,00 zł, dlatego pan Jan ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia limitu.

W trakcie roku osoba prowadząca działalność nierejestrową nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Osiągnięte przychody potrącone o koszty uzyskania przychodów stanowią podstawę do obliczenia podatku dochodowego (pozycje te są wykazywane w zeznaniu rocznym PIT-36 w części „inne źródła”). Wydatkami kwalifikowanymi do kosztów uzyskania przychodów są między innymi narzędzia potrzebne do realizacji usług, czy surowce do produkcji wyrobów.

Działalność nierejestrowa nie obliguje osoby fizycznej do rejestracji do VAT- działalność ta korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży (zwolnienie na podstawie art. 113 ustawy o VAT- do 200.000,00 zł w roku). Powyższe zwolnienie nie dotyczy działalności, których wykonywanie obliguje do rejestracji do VAT – między innymi usług prawniczych, czy doradztwa.

Osoby prowadzące działalność nierejestrową zobowiązane są do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, w której należy wpisywać kwoty sprzedaży za dany dzień, a na żądanie nabywcy należy wystawić fakturę sprzedaży.

Korzyści działalności nierejestrowej:

  • Brak obowiązku zgłaszania działalności w CEIDG i Urzędzie Skarbowym,
  • Brak konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku,
  • Brak nakazu zgłoszenia do ubezpieczeń i konieczności zapłaty składek ZUS.


Dodaj komentarz