Od 2019 roku niższe składki ZUS dla małych firm

Od 2019 roku niższe składki ZUS dla małych firm

Od 01 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość obniżenia podstawy wymiaru składek ZUS.

Powyższa zmiana przepisów dotyczy przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.W związku z powyższym w 2019 roku będzie obowiązywać limit przychodów w wysokości 63.000,00 zł (30 x minimalne wynagrodzenie z 12/2018: 2.100,00 zł).

Najniższa podstawę wymiaru składek ustalana będzie na dany rok kalendarzowy, mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik ogłoszony na dany rok kalendarzowy.Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Nowe regulacje nie mają zastosowania do osób, które:

  • W poprzednim roku opłacały zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
  • Prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
  • W poprzednim roku prowadziły także inną pozarolniczą działalność gospodarczą (m.in. jako wspólnik jednoosobowej spółki ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki komandytowej),
  • Prowadzą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z powyższego rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy przez okres 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej.Dodaj komentarz