Odliczenie VAT od Samochodów Używanych w Działalności Gospodarczej

Odliczenie VAT od Samochodów Używanych w Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej, są to najczęściej samochody osobowe i ciężarowe, a w niektórych branżach są wykorzystywane pojazdy specjalne (np. pojazd do zimowego utrzymania dróg, podnośnik do prac konserwatorsko-montażowych, pomoc drogowa itp.).

Zasady dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT reguluje szczegółowo ustawa o VAT.

Ogólna zasada wskazuje, iż od wydatków na pojazdy samochodowe podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT, gdyż przyjęte jest założenie, że pojazd taki używany jest dla celów „mieszanych” (zarówno firmowych jak i prywatnych).

Ustawa ta definiuje „pojazd samochodowy” jako pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Restrykcje w odliczaniu podatku VAT dotyczą więc nie tylko samochodów osobowych, lecz również quadów i motocykli.

gorzow-odliczanie-vat-od-samochodow-uzywanych-w-dzialalnosci-gospodarczej-amkfinance-gorzowPełne odliczenie podatku VAT w związku z używaniem wyżej wymienionych pojazdów jest możliwe wówczas, gdy są one wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym celu konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu oraz zawiadomienie urzędu skarbowego o jej prowadzeniu w terminie 7 dni od daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z konkretnym samochodem.

Ewidencję należy prowadzić od dnia, w którym Podatnik rozpoczął używanie samochodu wyłącznie do celów firmowych do dnia, w którym zakończył wykorzystywanie samochodu do tych celów.

Ewidencja oprócz danych samochodu powinna zawierać stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

odliczanie-vat-od-samochodow-uzywanych-w-dzialalnosci-gospodarczej-amkfinance-biuro-rachunkoweCzęść samochodów jest klasyfikowana jako związana wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą ze względu na swoją konstrukcję, która wyłącza możliwość ich użycia do celów innych niż działalność gospodarcza.

W grupie takich pojazdów mieszczą się pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe:

  1. Mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
    a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
    b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  2. Posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

biuro-rachunkowe-odliczanie-vat-od-samochodow-uzywanych-w-dzialalnosci-gospodarczej-amkfinanceW przypadku korzystania z takich pojazdów podatnik ma Prawo do odliczenia 100% podatku VAT pod warunkiem przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem.

Na podstawie uzyskanego zaświadczenia konieczne jest dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego przez wydział komunikacji.