Split payment od 01 lipca 2018 roku

Mechanizm podzielonej płatności – „split payment”od 01 lipca 2018 roku

Od 01 lipca 2018 roku zostanie wprowadzony nowy schemat płatności podatku VAT „split payment” – mechanizm podzielonej płatności podatku VAT.

Działanie systemu polega na płatności wartości netto zakupionego towaru lub usługi z rachunku nabywcy na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT przekazywana będzie przez nabywcę na specjalny rachunek bankowy sprzedawcy, nazywany „rachunkiem VAT”.

Kwoty zgromadzonego podatku VAT na rachunku VAT będą stanowić własność sprzedawcy, którymi będzie mógł dysponować na dwa sposoby:

  • Zapłata podatku VAT na inny rachunek VAT,
  • Zapłata za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT.

W sytuacji, gdy na rachunku VAT zostaną zgromadzone środki i podatnik nie będzie chciał dokonywać płatności w ramach podatku VAT to będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot określonej kwoty na jego rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku wyda postanowienie i przekaże je do banku. Następnie bank niezwłocznie zwróci podatnikowi środki określone w wydanym postanowieniu.

Split payment ma charakter dobrowolny, nabywca ma prawo do jego stosowania dla poszczególnych transakcji. Nabywca indywidualnie decyduje która płatność z którym dostawcą będzie dokonywana z uwzględnieniem tego mechanizmu.

Nie jest obligatoryjne stosowanie systemu podzielonej płatności dla każdej transakcji z określonym dostawcą, nabywca decyduje o tym w sposób wybiórczy.

Stosowanie split payment niesie ze sobą pewne korzyści. Podmioty, które zastosują powyższy mechanizm będą wyłączone z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe dostawcy (art. 105a ust. 1), jak również do faktur zapłaconych z uwzględnieniem mechanizmu nie będą miały zastosowania podwyższone odsetki od zaległości podatkowych – nie będzie się ich stosować do zaległości dotyczącej okresu, w którym podatnik zastosował split payment w 95% podatku naliczonego.

Dodatkowo atutem stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego w podatku VAT. Kwota będzie obliczana według określonego wzoru, a  na jej wysokość będzie wpływać kwota zobowiązania, stopa referencyjna NBP obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku oraz termin, w jakim zostanie uregulowane zobowiązanie.Dodaj komentarz