Obsługa BHP

Profesjonalne wsparcie specjalistów z naszej firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań, a także zabezpiecza Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia przepisów prawa pracy.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

Szkolenia bhp

 • szkolenia wstępne ogólne bhp nowo zatrudnionych pracowników, uczniów, praktykantów
 • szkolenia okresowe bhp pracowników, kadry kierującej oraz pracodawców
 • prowadzenie szkoleń dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, z wydaniem zaświadczenia bezterminowego
 • szkolenie z metodyki instruktażu stanowisk-owego
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bhp osób w ramach zawartych umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 304 Kodeksu Pracy

Ocenę ryzyka zawodowego

 • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego
 • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki biologiczne
 • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne
 • opracowanie oceny ryzyka związanych z czynnościami transportowymi oraz narażenia na stres

Stały nadzór bhp

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych
  Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • Sporządzenie planu poprawy warunków pracy
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową
 • Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną
 • Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami
 • Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie bhp, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp
 • Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej
  opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż.
 • opracowanie planów ewakuacyjnych
 • określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.

Charakteryzuje naszą firmę kompetencja, wszechstronna i kompleksowa oferta, indywidualne podejście do Klienta a także konkurencyjna cena.

Skontaktuj się z nami

powiadomienia / przypominacz sms / e-mail o podatkach

Nasze biuro rachunkowe oddaje w Państwa ręce nową funkcjonalność – powiadomienia za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.

Najbardziej kompetentne biuro rachunkowe w Gorzowie Wlkp. Życzliwa, fachowa i doświadczona obsługa, dodatkowo w przystępnej cenie.

Justyna
Kadry i płace

Indywidualne podejście do każdego Klienta, pełne zaangażowanie w powierzone obowiązki.