Mechanizm podzielonej płatności

Od 01 listopada obowiązkowy split payment

Split payment – inaczej mechanizm podzielonej płatności (MPP) obecnie ma charakter dobrowolny. Działanie systemu polega na płatności wartości netto zakupionego towaru lub usługi z rachunku nabywcy na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT przekazywana jest  przez nabywcę na specjalny rachunek bankowy sprzedawcy nazywany „rachunkiem VAT”.

Od dnia 01 listopada wchodzą w życie nowe przepisy, które obligują stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w zakresie nabywania niektórych towarów i usług pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności będzie przekraczała lub będzie równa 15.000,00 zł brutto (załącznik z wykazem towarów i usług na końcu artykułu – załącznik nr 15 do ustawy VAT).

Dla transakcji poniżej 15.000,00 zł brutto stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne. Jeśli jednak nabywca zdecyduje się płacić sprzedawcy za faktury za towary z załącznika nr 15 poniżej 15.000,00 zł brutto bez użycia mechanizmu podzielonej płatności wówczas nabywca odpowiada solidarnie wraz ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz jeśli w momencie dostawy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

W związku z powyższym od 01 listopada przedsiębiorca, który świadczy usługi z załącznika nr 15 powyżej lub równe 15.000,00 zł brutto np. budowlane na rzecz innego podatnika to zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” i powinien zastosować odpowiednią stawkę podatku VAT. Nabywca będzie zobligowany do płatności za pomocą MPP za fakturę zawierającą usługi czy towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT nawet jeśli na fakturze nie zamieszczono oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.

Od 01 listopada nie będzie już obowiązywał mechanizm odwrotnego obciążenia w zakresie obrotu krajowego.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT od 01 listopada będą mogły regulować zobowiązania w zakresie:

– podatku VAT,
– należności celnych,
– podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatku dochodowego od osób prawnych,
– składek ZUS,
– podatku akcyzowego.

Jeśli sprzedawca nie zamieści na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” wówczas będzie obciążony sankcją w wysokości 100% wartości podatku VAT, który został wykazany na fakturze.

Od 01 stycznia 2020 r. mają wejść przepisy, które wyłączą z kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostały udokumentowane fakturami zawierającymi dopisek „mechanizm podzielonej płatności”, a za które płatności zostały dokonane z pominięciem tego mechanizmu.